OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeremenkova 40a
779 00 OLOMOUC

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

1. Gymnázia, Hranice, Zborovská 293

se sídlem Zborovská 293, 753 01 Hranice, IČO 70259909 a

2. Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4

se sídlem Masarykova 4, 789 85 Mohelnice, IČO 60341777

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • u školské příspěvkové organizace uvedené pod bodem 1. odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)
 • u školské příspěvkové organizace uvedené pod bodem 2. odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících, a to pro přímou pedagogickou činnost ve škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • praxe dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a pracovního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • koncepce rozvoje školy v rozsahu maximálně 4 stran (opatřený datem a podpisem uchazeče)
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele školy (ne starší než 3 měsíce).

Před konáním konkurzu se uchazeči podrobí profesnímu psychologickému posouzení zaměřenému na manažerské předpoklady k výkonu činnosti na vedoucím pracovním místě ředitele školy.

Termín podání přihlášek: 21. 4. 2021 včetně do 13.00 hodin;
přihláška musí být ve stanoveném termínu a čase fyzicky doručena na podatelnu Krajského úřadu Olomouckého kraje na uvedené adrese.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor školství a mládeže, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc. Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ŠKOLY“.