Úřední deska

Provoz podatelny

Pondělí – pátek      7:00-11:30      12:30 – 14:30

Informace o škole

 

Název a adresa školy:      Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice
                                            Masarykova 4, 789 85

Ředitelka školy:                 pracovní místo neobsazeno

Právní forma:                     příspěvková organizace

Telefon:                              583 430 046, 773 775 965, 778 451 261, 778 451 262

E-mail:                               skola@szm-mohelnice.cz     

Webové stránky:                www.szm-mohelnice.cz

 

IČO:                                     60 341 777

IZO:                                      610 551 353

Zřizovatel:                            Olomoucký kraj

 

Údaje o jmenování do funkce ředitelky školy

 

 

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 25. 7. 2012 byla ředitelkou školy jmenována s účinností od 1. srpna 2012 Mgr. Eva Bergová.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy (podle § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 

 

Ředitelka školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem
    a vzdělávacími programy
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná
    opatření
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci Rady školy
f) zajišťuje, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a
    výsledcích vzdělávání
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání
    vyhlášených ministerstvem
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole
Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitelka školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitelka školy dále:
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu
Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
– přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34)
– nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34)
– ukončení předškolního vzdělávání (§ 35)
– odklad povinné školní docházky – zamítnutí (§ 37)
– dodatečný odklad povinné školní docházky – zamítnutí (§ 37)
– přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46)
– nepřijetí k základnímu vzdělávání – zamítnutí (§ 46)
– zařazení do přípravného stupně základní školy speciální (§ 48a)
– nezařazení do přípravného stupně základní školy speciální (§ 48a)
– přeřazení do vyššího ročníku – zamítnutí (§ 17)
– přestup na jinou ZŠ – povolení (§ 49)
– přestup na jinou ZŠ – zamítnutí (§ 49)
– převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle (§ 49)
– nepřevedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle (§ 49)
– zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání (§ 55, odst. 2)
– pokračování v základním vzdělávání – zamítnutí (§ 55, odst. 1)
– individuální vzdělávací plán – zamítnutí (§ 18)
– individuální vzdělávání žáka – povolení (§ 41)
– individuální vzdělávání žáka – zamítnutí (§ 41)
– individuální vzdělávání žáka – zrušení povolení (§ 41)

Proti těmto rozhodnutím ředitelky školy je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

1. Přijímání stížností
1.1 Stížnosti přijímají:
* ředitelka školy
* zástupkyně ředitelky školy
* hospodářka školy
* výchovný poradce
* učitelé
1.2 Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. Pokud příjemce ústní stížnost
      nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis.
1.3 Všechny písemné stížnosti jsou předány hospodářce školy k zaevidování do spisové
      služby.
1.4 Je-li podána písemná stížnost bez udání stěžovatele (anonymní), rozhodne ředitelka školy,     
      zda se bude stížnost vyřizovat.
1.5 Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze li toto zjistit,
      stížnost se bez dalšího odkládá.
1.6 Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí stěžovatel obdržet odpověď
      v písemné nebo elektronické podobě.

2. Evidování stížností
2.1 Stížnosti se zapisují do tiskopisu.
2.2 Všechny záznamy o stížnostech se předávají ředitelce školy, která je jednou ročně
      vyhodnotí, tato informace bude součástí výroční zprávy školy.

3. Vyřizování stížností
3.1 Ředitelka školy prošetří skutečnosti ve stížnosti uvedené, rozhoduje, zda stížnost vyřídí
      přímo nebo se zaměstnancem, do jehož kompetence problematika spadá, případně zda mu
      ji předá k úplnému vyřízení (včetně odpovědi stěžovateli).
3.2 Stížnost nesmí být postoupena k vyřízení pracovníkovi školy, proti kterému stížnost
      směřuje.
3.3 Opakuje-li stěžovatel svoji stížnost, porovná ředitelka školy původní stížnost se stížností
      opakovanou. Jestliže původní stížnost byla řádně vyřízena a opakovaná stížnost
      neobsahuje nové skutečnosti, nebude dál ředitelka školy stížnost projednávat.
3.4 Je-li ústní stížnost projednávána za účasti stěžovatele i osob, proti kterým stížnost
      směřuje, sepíše se zápis.
3.5 Stěžovateli bude vystaven hospodářkou školy doklad o podání stížnosti, pokud o to
      požádá.
3.6 O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i
      v případě, že stížnost nebyla oprávněná.
4. Druhy stížností
4.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitelky školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
* podávají se ředitelce školy
* odvolacím orgánem je krajský úřad

4.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
* podávají se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci,  
ředitelce školy, zřizovateli, České školní inspekci
* Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní inspekci o přijatých opatřeních

4. 3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
* stížnost je povinna projednat ředitelka školy se zaměstnancem
* stížnost projedná ředitelka školy s odborovou organizací (výjimkou jsou případy, kdy
zaměstnanec prokazatelně nesouhlasí s projednáním stížnosti prostřednictvím odborů)
* zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu