Úřední deska

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 

 

Za vyřizování žádostí o poskytnutí informací odpovídá ředitelka školy.
Ředitelka školy určila hospodářku školy p. Věru Snášelovou k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací.  
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může hospodářka školy místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových mediích.
Ústní žádost
Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitelka školy k podání žádosti v písemné formě.  

 

Písemná žádost
Žádost o poskytnutí informací doručenou poštou přijímá hospodářka školy. Po jejím zaevidování ji neprodleně předá ředitelce školy. Žádost doručenou osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá hospodářka školy.
Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitelky školy) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění.
Pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole (ředitelce školy jako povinnému subjektu) nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, hospodářka školy vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ředitelka o odmítnutí žádosti.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky školy, hospodářka školy žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitelka školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.
Hospodářka školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitelka.
Lhůtu 15 dnů může hospodářka školy prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:
– jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací
  požadovaných v jedné žádosti
– je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy
Hospodářka školy je povinna písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů
Pokud ředitelka školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.
Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.
Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
Hospodářka školy vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.
Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny zákonem.

 

Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím ředitelky školy Mgr. Evy Bergové a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelkou školy rozhodne krajský úřad v Olomouci do 15 dnů od předložení odvolání ředitelkou školy. Pokud krajský úřad v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí

 

* Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
* Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
* Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
* Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
* Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
* Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
* Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
* Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
* Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
* Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
* Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
* Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
* Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
* Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
* Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).
* Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
* Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy. Částka, do jejíž výše se úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadovat, je 100,- Kč.
Informace poskytované orgánům veřejné správy a samosprávy jsou poskytovány bezplatně.
Hospodářka školy je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.
Úhrada nákladů je příjmem školy.

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací

 

Ředitelka školy zveřejní vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.