Měsíční archiv: Květen 2020

Sdělení ředitelky SZM Mohelnice, Masarykova 4

Výuka od 1. 6. 2020 bude i nadále probíhat distanční formou bez přítomnosti žáků ve škole.

Případná změna bude oznámena.

V Mohelnici, dne 28. 5. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy

Informace o provozu mateřské školy v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Provoz mateřské školy bude obnoven 25. 5. 2020 ve dnech pondělí – pátek, v čase 8:00 – 12:30 hodin.

Docházka do konce školního roku je dobrovolná, je na zvážení každého rodiče, zda bude dítě v tomto období mateřskou školu navštěvovat.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou, které zůstanou doma, bude nadále probíhat vzdělávání na dálku.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bez podepsání těchto prohlášení nemůže být dítě vpuštěno do mateřské školy. Formulář je k dispozici na internetových stránkách školy (www.szm-mohelnice.cz).

POZOR!!!! Čtete dále dokument “Informace o provozu mateřské školy”.

Dokumenty ke stažení:

 

Sdělení ředitelky SZM Mohelnice, Masarykova 4

Na základě konzultací se zákonnými zástupci žáků, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a na základě dokumentu MŠMT ČR  ze dne 30. dubna 2020 Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 bude provoz součásti školy Praktická škola jednoletá probíhat nadále bez přítomnosti žáků ve škole.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a na základě dokumentu MŠMT ČR  ze dne 30. dubna 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 budou základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování do 30. června 2020 uzavřeny.

Žákům 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, bude od 11. 5. 2020 umožněna docházka do školy za účelem této přípravy.

V Mohelnici, dne 7. 5. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy