Přípravný stupeň ZŠ speciální

 

 

Přípravný stupeň ZŠ  speciální je další formou vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem.

O zařazení dítěte do třídy přípravného stupně základní školy speciální rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Do třídy přípravného stupně základní školy speciální lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky.

Práce na tomto stupni tvoří přípravnou etapu pro zařazení žáka do ZŠ speciální. Učební osnovy tříletého přípravného stupně nejsou vnitřně diferencovány podle jednotlivých ročníků. Umožňují pracovat s každým žákem podle jeho možností a schopností nezávisle na délce jeho školní docházky.

V tomto školním roce nebyla třída přípravného stupně základní školy speciální na naší škole otevřena.