Do mateřské školy jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami převážně ve věku od 3 do 6 let.  O zařazení dítěte do mateřské školy, případně o odkladu školní docházky rozhodne ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře a doporučení školského poradenského zařízení. Cílem naší školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytvářet optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj a základní předpoklady pro jejich pozdější vzdělávání. Zaměřujeme se především na oblasti jemné a hrubé motoriky, celkovou pohyblivost, prostorovou orientaci, časovou orientaci a rytmus,  zrakové rozlišování, vizuální paměť, sluchové rozlišování a paměť, pozornost, komunikační schopnosti, přípravu na matematiku, na ústní a grafické vyjadřování.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „ KORÁLKY“ vychází z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, a proto převážnou část poznatků a dovedností získává  přirozenou cestou, tedy hrou a napodobováním dospělých a vrstevníků. Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti vedeny k přípravě na roli školáka plněním různých úkolů, cvičením paměti, pozornosti a soustředění na práci.

Součástí vzdělávacího programu je speciálně pedagogická péče s prvky logopedie, alternativní komunikace, grafomotoriky, muzikoterapie, arteterapie, bazální stimulace, míčkové facilitace, orofacionální stimulace, relaxace, práce na počítači, dramaterapie, trampoterapie a hiporehabilitace.