Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce poskytujeme našim dětem a žákům další speciálně pedagogickou péči s prvky logopedie, grafomotoriky, somatopedického cvičení, arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, individuální práce na počítači, dramaterapie, trampoterapie a hiporehabilitace.

 

  • logopedie – náprava řeči
  • grafomotorika – přípravná cvičení na psaní pro děti, které mají obtíže v grafickém projevu
  • somatopedická cvičení – cvičení těla pro prevenci a nápravu skoliózy páteře
  • arteterapie – použití výtvarných technik, práce s hlínou, modelování
  • muzikoterapie – hudebně-pohybová uvolnění spasmů, hry se zvuky, relaxace
  • bazální stimulace – podpůrný program pro těžce postižené děti
  • dramaterapie – terapie prožitkem
  • trampoterapie – cvičení koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání
  • hiporehabilitace – metoda speciální pedagogiky využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm jako prostředku k výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením