V rámci této součásti školy nabízíme obor Praktická škola jednoletá. Je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – těžkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky, poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. Při vzdělávání v praktické škole jednoleté klademe důraz především na:

  • vypěstování pozitivního vztahu k práci
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • výchovu ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí
  • dosažení maximální možné míry samostatnosti
  • posílení sociální integrace

  Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, případně na chráněných pracovištích.