Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem.

Na základní škole speciální věnujeme žákům speciálně pedagogickou péči, používáme kompenzační a rehabilitační pomůcky. Velkou výhodou ZŠ speciální je nižší počet zapsaných žáků ve třídách a souběžná práce pedagoga a asistenta pedagoga. Dle potřeby jsou žákům vypracovány individuální vzdělávací plány.  Vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Mozaika – tvořivý svět“ a „Mozaika – barevný svět“, oba jsou zaměřeny na celkovou stimulaci osobnosti dítěte a směřují k plnohodnotnému rozvoji každého žáka. Kromě zvládání základů čtení, psaní a počtů jsou vzdělávací činnosti zaměřeny na rozvíjení rozumových a komunikačních schopností, osvojování přiměřených poznatků, vypěstování základních návyků sebeobsluhy, vytváření dovedností používat předměty denní potřeby a rozvíjení duševních i fyzických schopností. Napomáháme řešit problémy sociální integrace a reintegrace našich žáků, umožňujeme rovnost příležitostí, zvýšit míru samostatnosti, svobodnosti a soběstačnosti, poskytujeme dětem koridor pro sebevyjádření, povzbuzujeme a vedeme tvořivou obrazotvornost dítěte, dáváme dětem možnost vyvíjet se v sociálním porozumění a spolupráci, rozvíjíme soustředěnost, pohybové dovednosti.

Do výuky zařazujeme v rámci speciálně pedagogické péče prvky logopedie, grafomotoriky, muzikoterapie, arteterapie, somatopedického cvičení, bazální stimulace, relaxace, individuální práce na počítači, dramaterapie, trampoterapie a hiporehabilitace.