Základní vzdělávání žáků s LMP se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Podaná ruka pro základní vzdělávání s úpravou očekávaných výstupů vzdělávání.

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na 1. stupni na adaptaci žáků na nové prostředí školy, nový styl práce, získávání znalostí a dovedností a upevňování základních hygienických a sociálních návyků.

Základní vzdělávání na 2. stupni je zaměřeno na prohlubování a rozšiřování  dovedností, vědomostí a návyků pro pozdější vlastní osobní život a pracovní uplatnění. Je kladen důraz na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností.

 

Individuálnímu přístupu k žákům slouží podpůrná opatření –  snížené počty žáků ve třídách, vypracované individuální plány, asistent pedagoga, kompenzační pomůcky apod.

Cílem základního vzdělávání je:

  • podněcovat žáky k logickému uvažování a k řešení problémů
  • vést žáky ke komunikaci
  • rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci ostatních i vlastní
  • vést žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné a svobodné osobnosti
  • rozvíjet u žáků empatii k lidem prostředí, přírodě
  • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám
  • učit žáky rozvíjet a chránit fyzické, duševní, sociální zdraví
  • pomáhat žákům objevit své schopnosti a reálné možnosti pro další osobní život a pracovní uplatnění