1. Přijímání stížností
1.1 Stížnosti přijímají:
* ředitelka školy
* zástupkyně ředitelky školy
* hospodářka školy
* výchovný poradce
* učitelé
1.2 Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. Pokud příjemce ústní stížnost
      nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis.
1.3 Všechny písemné stížnosti jsou předány hospodářce školy k zaevidování do spisové
      služby.
1.4 Je-li podána písemná stížnost bez udání stěžovatele (anonymní), rozhodne ředitelka školy,     
      zda se bude stížnost vyřizovat.
1.5 Z obsahu stížnosti musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze li toto zjistit,
      stížnost se bez dalšího odkládá.
1.6 Lhůta k vyřízení stížnosti je třicetidenní. V této lhůtě musí stěžovatel obdržet odpověď
      v písemné nebo elektronické podobě.

2. Evidování stížností
2.1 Stížnosti se zapisují do tiskopisu.
2.2 Všechny záznamy o stížnostech se předávají ředitelce školy, která je jednou ročně
      vyhodnotí, tato informace bude součástí výroční zprávy školy.

3. Vyřizování stížností
3.1 Ředitelka školy prošetří skutečnosti ve stížnosti uvedené, rozhoduje, zda stížnost vyřídí
      přímo nebo se zaměstnancem, do jehož kompetence problematika spadá, případně zda mu
      ji předá k úplnému vyřízení (včetně odpovědi stěžovateli).
3.2 Stížnost nesmí být postoupena k vyřízení pracovníkovi školy, proti kterému stížnost
      směřuje.
3.3 Opakuje-li stěžovatel svoji stížnost, porovná ředitelka školy původní stížnost se stížností
      opakovanou. Jestliže původní stížnost byla řádně vyřízena a opakovaná stížnost
      neobsahuje nové skutečnosti, nebude dál ředitelka školy stížnost projednávat.
3.4 Je-li ústní stížnost projednávána za účasti stěžovatele i osob, proti kterým stížnost
      směřuje, sepíše se zápis.
3.5 Stěžovateli bude vystaven hospodářkou školy doklad o podání stížnosti, pokud o to
      požádá.
3.6 O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva ve stanovených lhůtách, a to i
      v případě, že stížnost nebyla oprávněná.
4. Druhy stížností
4.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitelky školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
* podávají se ředitelce školy
* odvolacím orgánem je krajský úřad

4.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
* podávají se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci,  
ředitelce školy, zřizovateli, České školní inspekci
* Česká školní inspekce předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní inspekci o přijatých opatřeních

4. 3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
* stížnost je povinna projednat ředitelka školy se zaměstnancem
* stížnost projedná ředitelka školy s odborovou organizací (výjimkou jsou případy, kdy
zaměstnanec prokazatelně nesouhlasí s projednáním stížnosti prostřednictvím odborů)
* zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu