Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy. Částka, do jejíž výše se úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadovat, je 100,- Kč.
Informace poskytované orgánům veřejné správy a samosprávy jsou poskytovány bezplatně.
Hospodářka školy je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady.
Úhrada nákladů je příjmem školy.