Ředitelka školy:
a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
b) odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem
    a vzdělávacími programy
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná
    opatření
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci Rady školy
f) zajišťuje, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a
    výsledcích vzdělávání
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání
    vyhlášených ministerstvem
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole
Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitelka školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitelka školy dále:
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu
Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
– přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34)
– nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (§ 34)
– ukončení předškolního vzdělávání (§ 35)
– odklad povinné školní docházky – zamítnutí (§ 37)
– dodatečný odklad povinné školní docházky – zamítnutí (§ 37)
– přijetí k základnímu vzdělávání (§ 46)
– nepřijetí k základnímu vzdělávání – zamítnutí (§ 46)
– zařazení do přípravného stupně základní školy speciální (§ 48a)
– nezařazení do přípravného stupně základní školy speciální (§ 48a)
– přeřazení do vyššího ročníku – zamítnutí (§ 17)
– přestup na jinou ZŠ – povolení (§ 49)
– přestup na jinou ZŠ – zamítnutí (§ 49)
– převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle (§ 49)
– nepřevedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle (§ 49)
– zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání (§ 55, odst. 2)
– pokračování v základním vzdělávání – zamítnutí (§ 55, odst. 1)
– individuální vzdělávací plán – zamítnutí (§ 18)
– individuální vzdělávání žáka – povolení (§ 41)
– individuální vzdělávání žáka – zamítnutí (§ 41)
– individuální vzdělávání žáka – zrušení povolení (§ 41)

Proti těmto rozhodnutím ředitelky školy je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje.