Základní škola

Základní škola

Základní vzdělávání žáků s LMP se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Podaná ruka pro základní vzdělávání s úpravou očekávaných výstupů vzdělávání. Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na 1. stupni na adaptaci žáků na nové prostředí školy, nový styl...
Základní škola speciální

Základní škola speciální

Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až šestým ročníkem, druhý stupeň sedmým až desátým ročníkem. Na základní škole speciální věnujeme žákům speciálně pedagogickou péči,...
Mateřská škola

Mateřská škola

Do mateřské školy jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami převážně ve věku od 3 do 6 let.  O zařazení dítěte do mateřské školy, případně o odkladu školní docházky rozhodne ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření lékaře a...
Střední škola

Střední škola

 V rámci této součásti školy nabízíme obor Praktická škola jednoletá. Je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – těžkým a středně těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Praktická škola jednoletá doplňuje a...
Školní družina

Školní družina

Žáci naší školy mohou být zařazeni v době před a po vyučování do oddělení školní družiny pro základní školu a základní školu speciální. Pracují podle ŠVP „Veselý vláček“ a „Klíček“.  Do oddělení školní družiny pro základní školu jsou přednostně přijímáni žáci prvního...
Speciálně pedagogická péče

Speciálně pedagogická péče

Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce poskytujeme našim dětem a žákům další speciálně pedagogickou péči s prvky logopedie, grafomotoriky, somatopedického cvičení, arteterapie, muzikoterapie, bazální stimulace, individuální práce na počítači, dramaterapie,...